Podmínky ochrany osobních údajů

 

 Podmínky ochrany osobních údajů 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a poučení subjektů údajů.

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je fyzická osoba Veronika Kotrčová, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Příbram (dále jen: „správce“).
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je zákazník poskytl, a to v souvislosti s objednávkou a následným uzavřením smlouvy, nebo v souvislosti s udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností prodávajícího.
 3. Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť není povinen jej ustanovit.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Zdrojem osobních údajů je Vaše objednávka námi dodávaného zboží, nebo udělení souhlasu se zasíláním obchodních nabídek.
 2. Správce zpracovává pouze takové údaje, které jsou nutné pro plnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, z uděleného souhlasu se zasíláním obchodních nabídek nebo oprávněným zájmem, kterým je provozování obchodní činnosti.
 3. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky a které jsou nezbytné pro plnění kupní smlouvy:
 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště, případně adresa pro doručení
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo

 

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

       2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • Plnění právních povinností vůči státu ze strany správce k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu).

       2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1.  
 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy (rozvozová služba - firma zajišťuje napřímo, svépomocí),
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel služby Mailchimp,
 • poskytovatel služby Google Analytics
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

2.  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2022.